Tapsilog ₱159
Chosilog ₱159
Tosilog ₱159
Cordon Bleu ₱159
Honey Garlic Chicken ₱159
Korean Spicy Chicken ₱159
Tonkatsu ₱159